gallery/objednavky3
Objednávky

Tovar z našej ponuky si môžete objednať:

- písomne na našej adrese: Korrekt s.r.o., Karloveská cesta 6/C, 841 04 Bratislava
- e-mailom: objednavky@korrekt.sk alebo korrekt@korrekt.sk
- telefonicky alebo faxom: 02/526 248 15
- osobne na našej adrese

Nových zákazníkov prosíme o akceptovanie potreby písomnej objednávky (e-mail, fax, pošta). Ďakujeme.

Objednávka by mala obsahovať:

- Meno objednávateľa/kontaktnú osobu.
- Presnú adresu, na ktorú bude zásielka odoslaná.

- Podľa možnosti telefónny kontakt, ktorý urýchli riešenie prípadného problému alebo nedorozumenia a zjednoduší dodanie zásielky kuriérom.

- Názov objednávaných titulov, číslo dielu, ich počet.

- Uvedenie spôsobu platby - poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, prípadne iné.
- Vaše ďalšie požiadavky.
- Dátum; v prípade, že ide o predbežnú objednávku, dátum požadovaného dodania.
- Podpis (pri objednávkach zasielaných poštou alebo faxom).
- V prípade, že ste platiteľom DPH, uveďte, prosím, Vaše identifikačné údaje (IČ DPH, IČO).

Objednávkový formulár (textový formát) nájdete tu.

Potvrdenie objednávky

V prípade zaslania objednávky e-mailom obdržíte automatické potvrdenie prijatia správy. Objednávky zaslané klasickou poštovou cestou alebo faxom potvrdzujeme na požiadanie.

Zrušenie objednávky

Záväznú objednávku môžete zrušiť (písomne).
V prípade, že v dobe od záväzného objednania a zrušenia objednávky vznikli našej spoločnosti náklady spojené s vybavovaním objednávky, je možné požadovať od objednávateľa refundáciu tejto čiastky.

Objednávky sú obvykle spracovávané do 48 hodín a odosielané pomocou kuriéra alebo pošty. Tovar je možné odobrať aj osobne na našej adrese.

Doba dodania

V závislosti od spôsobu doručenia je obvyklá doba dodania:

- kuriér: do 3-4 dní (po dni objednania)
- Slovenská pošta a.s.: do 7-10 dní
- osobný odber: ihneď alebo podľa dohody

V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť aj inú dobu dodania (napr. presný termín dodania, prípadne dodanie obratom).
Ak nie je dohodnuté inak, tovar sa uhrádza faktúrou do 14 dní (nie pri preberaní zásielky).
V prípade, že na sklade nie je dostatočný počet objednaných materiálov, Vás budeme informovať telefonicky, prípadne si v zásielke nájdete oznámenie s odôvodnením a upresnením doposlania (expedícia je v tomto prípade zdarma). Chýbajúce a objednané tituly nie je potrebné objednávať znova, evidujeme ich a budú zaslané čo najskôr. Ďakujeme za prozumenie.

Expedičné náklady

Pri hromadných objednávkach školám a vzdelávacím inštitúciám neúčtujeme poštovné a expedičné náklady. Menšie zásielky obvykle zasielame poštou - náklady na poštovné sú nižšie. V prípade potreby (časová tieseň, kvalita doručenia) je možné aj pri menších objednávkach zvoliť si na vlastnú žiadosť a náklady doručenie kuriérom.

Slovenská pošta

Doporučená zásielka (do 1 kg) - 1,99 €
Balík (do 10 kg) - 2,99 €

Kuriérna spoločnosť (na vlastnú žiadosť)

Zásielka (= 1 balík) - 3,59 €

Balenie tovaru

V závislosti od veľkosti objednávky a spôsobu zasielania je tovar balený do baliaceho papiera alebo kartónového obalu.

Obsah zásielky

V zásielke sú pribalené:

- objednaný tovar
- faktúra - daňový doklad (opätovné zaslanie kópie faktúry poštou na vlastnú žiadosť je spoplatnené sumou 2 €)
- poštová poukážka
- dodací list
- ďalší (dohodnutý) doplnkový materiál
- prípadne oznam a vysvetlenie dôvodu nedodania časti tovaru

 R e k l a m á c i e 

Nesprávne dodanie tovaru

Napriek tomu, že sa snažíme objednávky vybavovať bezchybne, je možné, že sa vyskytnú nezrovnalosti (nesprávny počet učebníc, chybná cena na faktúre a pod.) Prosíme o neodkladné oznámenie - omyl napravíme obratom. Ďakujeme.

Chybné výtlačky

Prosíme Vás i Vašich žiakov a študentov o spoluprácu pri kontrole zaslaných materiálov. Nie je v našich silách prekontrolovať každý jeden zasielaný výtlačok, či spĺňa všetky kvalitatívne nároky. Po zaslaní chybného výtlačku a čísla faktúry Vám ho bezplatne vymením obratom. Táto možnosť platí 12 mesiacov od obdržania tovaru, prípadne podľa dohody. Ďakujeme za porozumenie.

Poškodenie pri preprave

Zasielaný tovar je vizuálne kontrolovaný, aby sa predišlo zabaleniu poškodených, či znehodnotených kníh a materiálov. V prípade, že Vaša zásielka obsahuje materiál, ktorý bol zjavne poškodený pri preprave, prosíme o spísanie protokolu s kuriérom, prípadne poštovým doručovateľom. Ďakujeme.

Chýbajúci materiál

V prípade, že na sklade nie je dostatočný počet objednaných materiálov, v zásielke si nájdete oznámenie so zdôvodnením a upresnením doposlania (expedícia doposielaného tovaru je v tomto prípade zdarma). Možné dôvody neúplného dodania:

- Momentálny nedostatok tovaru na sklade.
- Titul ešte nevyšiel/nebol dodaný na náš sklad.
- Titul je vypredaný a nie je plánovaná jeho dotlač - v tomto prípade je obvykle ponúknuté náhradné riešenie.

Iný dôvod reklamácie

Iné, ako uvedené dôvody reklamácie riešime podľa potreby v dobách určených zákonom.

 Ú h r a d a 

Splatnosť priloženej faktúry je 14 dní. V prípade potreby je možné vopred dohodnúť dlhší termín, resp. rozloženie platby na viac splátok. Prosíme o uvádzanie čísla faktúry ako variabilného symbolu. Pomôžete nám tak predísť nedorozumeniam pri priraďovaní platieb. Ďakujeme.

Spôsoby úhrady:

Poštová poukážka

K faktúre je v zásielke pribalená poštová poukážka (typ U) so základnými kontaktnými údajmi našej spoločnosti. Nezabudnite, prosím, uviesť číslo faktúry ako variabilný symbol.

Prevodný príkaz v banke

Pri platbe prevodným príkazom nájdete všetky požadované údaje na faktúre. Prosíme o uvedenie čísla faktúry ako variabilného symbolu. Ak uhrádzate jednou sumou viac faktúr, uveďte prosím všetky čísla faktúr.
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Názov účtu: Korrekt s.r.o.
Číslo účtu:

IBAN: SK8611000000002948087461

SWIFT: TATRSKBX
Priamy vklad na náš účet

Faktúru môžete uhradiť aj priamym vkladom na náš účet v ktorejkoľvek pobočke Tatra banka a.s. (ich zoznam tu). Aby sme platbu mohli identifikovať, je dôležité uviesť správne číslo faktúry ako variabilný symbol. Ďakujeme za porozumenie.
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Názov účtu: Korrekt s.r.o.
Číslo účtu: 

IBAN: SK8611000000002948087461
SWIFT: TATRSKBX

Neuhradenie tovaru v dohodnutom termíne splatnosti

Po uplynutí doby splatnosti a nepripísaní platby na náš účet je systémom vygenerovaná upomienka (zaslanie upomienky poštou je spoplatnené sumou 2 €) a v rámci pokusu o zmier náhradný termín úhrady. Po nedodržaní ani tohto termínu je zaslaná penalizačná faktúra (0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania). V prípade neúspechu je oslovená externá právnická spoločnosť a dlžná suma vymáhaná súdnou cestou.
V prípade uplatnenia reklamácie je termín splatnosti faktúry alebo jej časti určený dohodou vopred.

 V r á t e n i e   to v a r u 

Zaslanie tovaru naviac z našej strany

V prípade, že Vám bol z našej strany omylom zaslaný väčší počet kníh, príp. iných materiálov, ako ste si objednali, prosíme Vás o jeho vrátenie poštou - nie dobierkou. Poštovné náklady Vám budú refundované v plnej výške, jedným z týchto spôsobov (uschovajte si, prosíme, doklad zo Slovenskej pošty):

- znížením sumy na faktúre
- zaslané na Váš bankový účet
- poštovou poukážkou na Vami zadanú adresu

Ak ide o väčšiu zásielku, kontaktujte nás, prosím, dohodneme jej vyzdvihnutie kuriérom na naše náklady.

Objednanie vyššieho počtu tovaru

Napríklad z dôvodu odchodu žiaka zo školy a pod. Nepoškodený a nepoužívaný tovar je

možné na základe dohody vopred vrátiť na našu adresu do 30 dní od obdržania tovaru. Vo výnimočných prípadoch je možné tovar vrátiť aj po tomto termíne. Náklady (poštovné a pod.) s tým spojené hradí objednávateľ. Spolu s materiálom, ktorý nám vraciate, uvádzajte, prosím, číslo faktúry (resp. priložte kópiu faktúry) za účelom vystavenia dobropisu. Ďakujeme za porozumenie.

Ak sa rozhodnete vrátiť tovar osobne, vráťte ho, prosím, priamo v priestoroch firmy Korrekt s.r.o., kde obratom obdržíte potvrdenie o vrátení. Ďakujeme.

Vrátiť nie je možné materiál, pri ktorom je vysoké riziko porušenia autorských práv: samostatné nahrávky na CD/audiokazetách, CD-ROM-y, DVD, kopírovacie predlohy a pod., ak nie sú integrované v učebnici alebo pracovnom zošite. V prípade nejasností nás, prosím, kontaktujte. Ďakujeme.

 Právne ustanovenia 

Všetky obchodno-právne vzťahy, ak nie je uvedené inak, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

Túto službu poskytujeme na požiadanie. Mimoriadne náklady spojené s týmto spôsobom platby sú vyúčtované odberateľovi. Ďakujeme za porozumenie.